Resevillkor flerdagsresa

Nedanstående resevillkor följer bestämmelser i "Lag om paketresor".

Triangelresor har ställt statlig resegaranti till Kammarkollegiet.

Öppet köp

Beställ din resa i god tid! Du har kostnadsfri avbeställning om du avbokar senast 45 dagar före avresan. Några undantag finns och då anges det i respektive program.

Betalningsvillkor

Anmälan, Anmälningsavgift

Vid bokning av resa erhålles en skriftlig bekräftelse. Genom att senast 7 dagar efter bokningen betala anmälningsavgiften på 1500:- per person, samt eventuell evenemangsbiljetts värde, till Triangelresors bankgiro godkänner resenären bokningen och reseavtalet.

Anmälningsavgiften är 1.500:-

för samtliga flerdagsresor om inget annat framgår av program. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totala pris.

Triangelresor tar inte emot kortbetalningar. 

Slutbetalning

Slutlikvid ska vara Triangelresors bankgiro tillhanda senast 28 dagar före avresan. För vissa resor kan annan tidpunkt för slutbetalningen vara aktuell. Detta framgår då av aktuellt program.
För resor som beställs 35 – 21 dagar före avresan
gäller att hela resans belopp ska vara Triangelresor tillhanda senast en vecka efter bokningen.
För resor bokade 21 – 10 dagar före avresan
ska hela resans belopp vara Triangelresor tillhanda senast 3 dagar efter bokningen.
Bokningar gjorda 9 dagar före avresan
eller senare ska vara slutbetalda senast dagen efter bokningen.

Rabatter

Rabatter kan inte kombineras.

Deltagarbevis

Kvitto från bankgiro utgör tillsammans med bokningsbekräftelsen deltagarbevis för resan.

Kontroll av bekräftelse

Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

Kontrollera att namnet är stavat som i ert pass.

Vid resa med flyg är det viktigt att kontrollera att för- och efternamnet (som står under rubriken resenär på bekräftelsen) är stavat på samma sätt som i passet, då det ligger till grund för flygbokningen.
Endast ett förnamn ska anges*).
Inga bindestreck skrivs ut på biljetten och å ä ö ersätts med flygbolagets regler för dessa tecken.
*) För resor till Storbritannien behöver vi alla namn som står i passet samt veta vilket namn som är
tilltalsnamn. Kostnader för eventuella ändringar efter flygbiljettens utställande betalas av resenären.

Avbeställnings- och reseförsäkring

Kontrollera att ni har en fullgod avbeställningsförsäkring tecknad t. ex. via hemförsäkring eller ert betalkort.
Avbeställningsskydd hos Solid försäkringar kostar 265:- för ett helt år och gäller resor som kostar mellan 1.500:- och 15.000:-. Ring och beställ på telefon; 0771-113 113 eller boka direkt på www.solidab.se.

Kontrollera att du har en reseförsäkring!

Kontrollera att du har en reseförsäkring och att den ger dig tillräckligt skydd för akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada.
De flesta har en reseförsäkring tecknad via sin hemförsäkring men ibland kan en separat tilläggsförsäkring behövas. Kontrollera vad som gäller för dig.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring knutet till kort

Har du avbeställningsskydd och reseförsäkring knutet till ditt bankkort, så kan de gälla om inbetalningen till Triangelresors konto skett via det bankkonto som är knutet till kortet. Hör vidare med din bank vad som gäller för ditt kort.

Resenärens rätt att överlåta resan

Resenär kan i de flesta fall överlåta resan på annan person, dock måste Triangelresor underrättas om detta i skälig tid före avresan. Vid godkänd överlåtelse av reguljärflygbiljett förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för ändringen.
När avtalet överlåts, är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten
i avtalet, för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen, som t.ex. enkelrumstillägg.

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Om avbeställning sker 45 dagar innan avresan är avbeställningen avgiftsfri, om annat inte anges i program eller specialprogram. Om avbeställning sker tidigare än 30 dagar före avresan är avbokningskostnaden 25 % av resans pris.
Om avbeställning sker 30 dagar före avresan fram till 15 dagar före avresan är kostnaden 50 % av resans pris.
Vid avbeställning inom 14 dagar före avresan ska resenären betala hela resans pris.

Gällande samtliga resor där flyg ingår

Flygbiljettens pris återbetalas inte vid avbokning senare än 45 dagar före avresan.

Evenemangsbiljetter

För återbetalning av evenemangsbiljetter vid avbokad resa, se information för varje specifik resa. Om en föreställning ställs in efter det att resan påbörjats medges ingen återbetalning utöver biljettkostnaden.

Avbeställning av resan

Avbeställning av resan kan göras på telefon 08 – 665 10 35 eller på Triangelresors kontor måndag – fredag kl 09.00 – 16.00. (Lunchstängt 12.00 - 13.00). Övriga tider kan avbeställning göras på telefonsvararen eller via e-post till info@triangelresor.se
Resenären ska avbeställa resan så snart som möjligt efter det att förhinder uppkommit.

Ändringar före avresan

Resenären får frånträda avtalet, om Triangelresor inte kan genomföra resan på det sätt som framgår av programtexten och att skillnaden är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans/hennes nackdel.
Om Triangelresor avser att bryta avtalet eller ändra avtalsvillkoren ska Triangelresor underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet enligt ovan.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om den vill frånträda avtalet. Gör den inte det, förlorar resenären sin rätt att frånträda avtalet.

Förbehåll om ändringar

Triangelresor reserverar sig för programändringar utanför vår kontroll, samt tryckfel. Programpunkternas ordningsföljd kan ändras och skäliga ersättningsarrangemang erbjudas. Hotell kan ändras till likvärdiga hotell.
Triangelresor förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för den resa resenären vill boka.

Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet p.g.a. att Triangelresor sagt sig, inte kunna genomföra resan som planerat, har resenären rätt till annan paketresa av likvärdig eller av högre kvalitet, om Triangelresor kan erbjuda detta.
Om resenären godtar en ersättningsresa av lägre värde har resenären rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är orsak till det.

Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för Triangelresor, efter det att avtalet blivit bindande, kan Triangelresor höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
  1. Ändringar i transportkostnader.
  2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter för tjänster som ingår i resan.
  3. Ändringar i växelkurser som påverkar kostnader för resan.
Triangelresor reserverar sig för eventuella prisförändringar p.g.a. tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning.
Resans valutadag framgår av informationstexten på bekräftelsen.
Rätt till prishöjning enligt 1 – 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 150 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresedagen. Triangelresor ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris ska sänkas, om kostnaderna minskar tidigare än 20 dagar före avresedagen. Endast om kostnadsminskningen överstiger 150:- enligt 1 – 3 ovan sänks priset.

Avrese- och ankomsttider

Alla bussresors program ska betraktas som definitiva. Reseledaren finns vid bussen en halvtimme innan utsatt avresetid. Se till att vara på plats i god tid inför avresan.
De avgångs- och ankomsttider som anges för flygresor ska betraktas som preliminära.
Definitiva tider, inklusive tid och plats för samling på flygplatsen, står i avresemeddelandet som skickas ut c:a 10 dagar före avresan.

Resenärens ansvar under resan

Resenären ansvarar för att bära sitt bagage och för att ha normal kondition för att följa med i övriga resenärers tempo och genomföra resans programpunkter.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. samt uppträda så att medresenärer eller andra inte störs.
Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan arrangören häva avtalet. Resenären tvingas då avbryta resan och stå för kostnaderna för hemtransport.

Särskilda behov och önskemål

Våra resor kräver normal kondition och att du kan hålla övriga resenärers tempo på stadsvandringar och promenader.
Beroende på olika resmåls karaktär och hotellens olika beskaffenhet måste man vid bokningen av resan informera om man har ett handikapp som kan ha betydelse för att resan kan genomföras på ett bra sätt. Då har vi möjlighet att hjälpa till med val av resmål efter handikappets art.
Våra reseledare har många personer att ta hänsyn till och kan därför inte ägna någon längre tid åt en enskild person.
Triangelresor ansvarar inte för funktionsnedsatta resenärer som inte klarar sig utan assistans.
Tala om vid bokningen om ni har önskemål som t.ex. vegetarisk kost, allergier, problem med trappor eller andra önskemål ni vill att vi i möjligaste mån ska ta hänsyn till.
Fr.o.m. 14 dagar före avresan tar vi ut 25:- per kontaktställe för att informera om särskilda önskemål.
Tyvärr har vi inte möjlighet att reservera speciella säten på flygresorna. Det gäller även säten bredvid varandra på bl.a. på Norwegians flyg. Om man är behov av en speciell plats i planet kan vi sälja resan utan flyg och resenären kan själv, eller via oss, beställa en flygbiljett där det är möjligt att reservera plats i planet.

Del i dubbelrum

Det går bra att önska inkvartering i delat dubbelrum. Vi bokar då in er i ett enkelrum och debiterar för enkelrum, tills dess att vi har fått ytterligare en förfrågan om delat rum.
Enkelrumstillägget återbetalas om resan sker i dubbelrum. Enkelrumstillägg debiteras även om medresenär avbokar sig och ombokning sker till enkelrum.

Rökfritt

Våra bussar är rökfria. På många hotell inom Europa är det inte tillåtet att röka.

Platser i bussen

På alla våra bussresor som utgår från Cityterminalen har vi fasta platser i bussen. Ju tidigare man bokar, desto större möjlighet har man att påverka val av plats enligt ”först till kvarn”principen.

Minimiantal vid inställande av resa

Vi reserverar oss för att resan kan bli inställd vid färre antal än 20 bokade resenärer. Annat minimiantal kan förekomma som då anges i programmet.
Om resan ställs in på grund av att minimiantalet av resenärer inte är uppnått, underrättas resenären senast 21 dagar före avresan.
För resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären ska underrättas senast 14 dagar före avresan. Dock kan dagsutflykter ställas in 3 dagar före avresan.

Dricks på resemålen

I många länder är drickssystemet mer utbrett än vi är vana vid i Sverige. Dricks räknas ofta som en löneförmån och många är helt beroende av den för sin försörjning.

Reklamation och avhjälpande av brister

Vi hoppas att ni inte ska finna anledning till klagomål på våra resor.
Skulle ni trots allt inte känna er nöjd med resan eller en prestation under resan, så ska klagomålet göras omgående till den ansvariga leverantören för tjänstens om man inte är nöjd med t.ex. restaurang- eller hotellpersonal.
Alternativt framförs klagomålet till reseledaren. På så sätt ges möjlighet att på plats rätta till bristerna i tjänsten. Resenär ska, utan onödigt dröjsmål, efter det att han märkt felet, underrätta arrangören eller underleverantör.
Om det inte är möjligt så ska klagomål istället framföras skriftligt eller muntligt till Triangelresor.
Klagomålet måste då vara Triangelresor tillhanda senast en månad efter att resan avslutats. Om du fortfarande inte är nöjd med Triangelresors behandling av din reklamation, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av ärendet.
Resenären kan inte åberopa fel om reklamationen inte skett i enlighet med ovanstående.

Assistans på resan

I första hand vänder du dig till reseledare om du får problem. Om du behöver akut hjälp på resan och du inte kan nå reseledaren, kan du under kontorstid få hjälp på 08- 665 10 35
Måndag - fredag 09.00 - 17.00. Vi har lunchstängt mellan 12.00 - 13.00, då det går att tala in ett meddelande. Utanför kontorstid är Triangelresors journummer (+46) 737 500 175

Pass, visum och internationellt id-kort

På resor utanför Sverige ansvarar resenären för att ha med sig ett giltigt pass eller nationellt id-kort som gäller 6 månader efter resans, då vissa länder kräver det. Vi informerar om det behövs visum för svenska medborgare. Är du av annan nationalitet får du själv undersöka om visum behövs. Om du är osäker, fråga oss om reglerna för ditt resmål i god tid.

Transportmedlens standard

I Sverige och Europa använder vi oss av helturistbussar med bekväma säten, luftkonditionering och toalett ombord som får användas i nödfall. Dock finns det länder som inte tillåter att toaletten används under gång.

Resevillkor endagsresa

Resan ska vara betald senast 14 dagar före avgång.   Kostnadsfri avbeställning fram till kl 10.00 14 dagar före avgång. Efter tiden för kostnadsfri avbokning debiteras 50% av resans pris fram till kl 10.00 fem arbetsdagar före avresan. Därefter debiteras 100% av priset.

Reseförsäkring

Kontrollera att du har en reseförsäkring och att den ger dig tillräckligt skydd för akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada.
De flesta har en reseförsäkring tecknad via sin hemförsäkring men ibland kan en separat tilläggsförsäkring behövas. Kontrollera vad som gäller för dig.
För resor inom EU/ESS området är det bra att ta med ”Det Europeiska sjukförsäkringskortet” som visar att man är sjukförsäkrad i Sverige och kan få akut sjukvård på landets allmänna sjukvårdsinrättningar.
Kortet kan beställas via försäkringskassans självbetjäning 0771 – 524 524 eller på Läs mer på Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands  

Avbeställningsskydd

Kontrollera att ni har en fullgod avbeställningsförsäkring tecknad t.ex. via hemförsäkring eller ert betalkort. Avbeställningsskydd hos Solid försäkringar kostar 265:- för ett helt år och gäller för resor som kostar mellan 1.500:- – 15.000:-. Ring och beställ på telefon: 0771 – 113 113 eller boka direkt på www.solidab.se. Har du avbeställningsskydd och reseförsäkring knutet till ditt bankkort, så kan de gälla om inbetalningen till Triangelresors konto skett via det bankkonto som ditt kort är knutet till. Hör vidare med din bank vad som gäller för ditt kort.

Personuppgiftspolicy

Triangelresors Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy (gäller fr.o.m. den 25 maj 2018)

Triangelresor följer kraven i den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

Vilka personuppgifter sparar vi?

I vår kunddatabas (Rebus) sparar vi uppgifter om namn, telefon, adress, eventuell e-postadress samt bokade resor. Dessa uppgifter sparas då du bokar en resa, beställer en katalog, medverkar i någon av våra tävlingar eller anmäler dig till vårt e-nyhetsbrev.

Vid bokning av resa samlar vi även in information om allergier och särskilda hälsorelaterade krav som påverkar resan. Vi kan även komma att behöva information som födelsedatum, kön och passuppgifter.

Vi använder Google Analytics för att se besökstatistik på hemsidan. Vi sparar inte ditt IP-nummer.

Ändamål med personuppgiftsbehandligen.

Dina personuppgifter sparas för att kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och behandlas av vår personal samt/och våra samarbetspartners t ex flygbolag, hotell samt lokala samarbetspartner under/på resmålet.

Dina uppgifter kan användas för följande ändamål: Kontakta dig i händelse av att en avgång ändras eller ställs in, tillhandahålla reserelaterade produkter och tjänster som du beställer, immigrations-/tullkontroll, säkerhetskontroll, juridiska ändamål, kundundersökningar samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Den kan även behövas för att svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t.ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t.ex. myndigheter.

Triangelresor säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Hur länge sparar vi informationen?

Normalt sparar vi uppgifter relaterade till utskick av resekatalog och e-post i 5 år.
Information om eventuella allergier sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra åtagandet vid beställd resa.

 

 

All information som behandlas eller lagras hos Triangelresor skyddas enligt de krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål.

För frågor om hur vi hanterar dina data eller begäran om dina dokumenterade uppgifter skicka e-post till info@triangelresor.se och ange i ämnesraden GDPR

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/